Economisch onderzoek

Met dit rapport proberen de overheden het groot openbaar belang aan te tonen. Wat in dit plan vooral opvalt is dat het beoogde aantal banen wel heel erg dure banen worden. Want de kosten voor heropening worden nu geschat op € 16.000.000,- (dit is eerder een te lage dan te hoge inschatting) dit rapport gaat er van uit dat er 21 FTE worden gecreëerd (21 fulltime / 30-35 parttime seizoengebonden arbeidsplaatsen voor laag geschoolden). Volgens een contra expertice door de heer Sijtsma van de rijks universiteit Groningen  wordt het beoogde aantal banen hooguit 9. Wanneer we er van uit gaan dat er 21 FTE worden gecreeerd  dan betekent dat een investering per arbeidsplaats van € 761.905,- euro. Dat is  aanzienlijk meer dan de kosten van de Melkert banen die destijds op de helling moesten omdat het de gemeenschap teveel geld kostte! Gaan we uit van de meer reeele 9 banen dan wordt de investering per arbeidsplaats gewoon onrealistisch, meer dan 1,7 miljoen per arbeidsplaats!  Maar het is de inwoners van Opsterland en Smallingerland nooit duidelijk gemaakt dat er achter de keuze voor heropening een dergelijke investering per arbeidsplaats schuilgaat !

 

De gemeente Opsterland had voor 1 april 2010 haar documenten inzake de behandeling van de geschorste ontheffing op de flora en faunawet bij het ministerie van LNV moeten inleveren. Dit is alweer niet gelukt en de gemeente heeft opnieuw uitstel gevraagd bij het Ministerie van LNV voor de behandeling van de geschorste ontheffing op de flora en faunawet. Het ministerie heeft aan dit verzoek gehoor gegeven en de gemeente uitstel verleend tot 1 september 2010.

Op 1 september 2010 zijn de nieuwe documenten bij LNV ingeleverd waarbij ook het onderstaande rapport van ZKA is bijgevoegd.Het economische belang van de heropening van het kanaal wordt onderbouwd in dit ZKA-rapport. De omwonenden hebben kritische vragen gesteld over dit rapport, omdat de economische onderbouwing in hun ogen flinterdun is. Op een doelmatigheidsvraag als “hoeveel zullen de baten (gerelateerd aan de daartoe noodzakelijke maatregelen (investeringen, jaarlijkse exploitatie en onderhoud) voor blijven bij de investeringssom?” kan de gemeente geen antwoord geven, omdat zij daarvoor naar eigen zeggen niet deskundig zijn. In het kader van de miljoeneninvestering lijkt het echter toch een legitieme vraag! Je gaat miljoenen uitgeven en je weet als gemeente niet te benoemen, hoeveel je er voor terug gaat krijgen.

Naast de vragen over het ZKA-rapport hebben de bewoners eveneens gevraagd om het rapport, dat is opgesteld door externe deskundigen. Zij hebben de stukken, die het ontheffingsverzoek moeten ondersteunen, nog eens kritisch bekeken. Deze experts hebben in hun rapportage veel kritiek geuit op de LNV-stukken!

In de risicoanalyse, die door Oranjewoud wordt uitgevoerd, staat letterlijk als risico benoemd dat als de omwonenden “op grond van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) weet krijgen van de kritische kanttekeningen genoemd in de derde opinie  daardoor meer argumenten tegen zouden kunnen verkrijgen!” Het was dan ook niet verwonderlijk dat de omwonenden op 20 oktober jl. het bericht van de gemeente ontvingen, dat ook hun verzoek om de informatie te verkrijgen van de derde opinie, is afgewezen. Eerder was het argument richting de bewoners nog, dat het rapport nog de conceptstatus zou hebben, nu wordt het afgeven van de informatie geweigerd omdat het om persoonlijke opvattingen zou gaan. Kortom, er is naarstig gezocht naar non-argumenten om de bewoners deze belangrijke feiten maar niet te hoeven geven. Onbegrijpelijk ook, dat dergelijke belangrijke gegevens nu in de doofpot lijken te verdwijnen. Niet echt een open en transparante communicatie, zoals de gemeente de omwonenden heeft beloofd.

 

 

De fractie van Opsterlanders vindt de informatievoorziening en de beantwoording van het gemeentebestuur nog steeds eenzijdig en onvolledig en steld daarom onderstaande schriftelijke vragen. Op 21 september is de 2e Voortgangrapportage Polderhoofdkanaal behandeld in de raadscommissie Romte. Pas op het allerlaatste moment werd het ZKA-rapport (toch wel een belangrijke bijlage) verstuurd naar de raadsleden. Hierdoor kon dit stuk niet meer worden meegenomen in de discussie. De tweede reden voor OpsterLanders om schriftelijke vragen in te dienen is de teleurstelling over de beantwoording van de vragen van Opsterlanders tijdens de commissievergadering. Tot slot pleit de fractie voor de toevoeging van een alternatieve toekomstverkenning aan de stukken.

Schriftelijke vragen van OpsterLanders aan College van B&W gemeente Opsterland:

1. Is de stuurgroepvergadering (pagina 3) van de voortgangsrapportage die in het najaar zal plaatsvinden, al gepland? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
1a. Is er al iets bekend van de juridische vragen die zijn voorgelegd
      aan de externe deskundigen?
1b. Is de doelmatigheid van de financiële middelen meegenomen in
      de voortgangsrapportage? Zo nee, kan dit nog worden
      meegenomen?
1c. In de brief van het LNV wordt het ZKA genoemd. Hierin worden
      een aantal berekeningen genoemd. Waarop is de extra
      berekening inzake de werkgelegenheid gebaseerd?
1d  Is er iets te vertellen over de voortgang met de FFF?
1e. Het gaat hier om een grote investering van tientallen miljoenen
      euro’s. Zijn locale ondernemers, of koepelorganisaties ook
      gevraagd om een financiële bijdrage? Indien niet, waarom niet?
1f.  Wat was de probleemstelling voor degene die het rapport heeft
      gemaakt? Het rapport is pas op het laatste moment bezorgd bij
      de gemeenteraad.
   
2.  Er zijn twee ZKA – rapporten. Eentje met Projectnummer:
       ECON.8.063 en eentje met Projectnummer: ECON.10.106.
       Wat is de opdracht geweest vanuit de gemeente aan ZKA voor
       het schrijven van het tweede rapport?
2a.  Er zijn 15 concrete plannen (o.b.v. telefonische check). Deze
       zouden grotendeels nog actueel zijn. Welke zijn nog actueel?
       Wilt u die concrete, gepresenteerde plannen ook ter inzage
       geven? Op wiens verzoek zijn de ‘steunbetuigingen’ van
       oktober en november 2007 naar de gemeente gestuurd?
2b.  Op blz. 6 en 7 worden een aantal argumenten gegeven voor de
       heropening van het PHK:
1. Waar blijkt uit dat het gebied haar identiteit ontleent aan het PHK?
2. Wat is het groot economisch belang van het ontlenen van een identiteit aan nota bene een kanaal?
3. Waarom moet het agrarisch en industrieel erfgoed, immers een centraal element volgens ZKA, zich omvormen naar een nieuwe economie?
4. Wat is de cijfermatige onderbouwing van de uitspraak, dat naast recreatietoervaart, ook andere vormen van toerisme beter gaan gedijen?
5. Waar blijkt uit dat er een steeds gedifferentieerdere markt qua type vaargebieden en doelgroepen ontstaat?
6. Op welk recreatiepatroon sluit de toervaart in het PHK aan? Op welke belevingswensen? En bij welke mentality milieus?
7. Op welke manier sluiten de 15 concrete plannen aan op het recreatiepatroon, belevingswensen en mentality milieus?
2c.   De hedendaagse consument is op zoek naar exclusieve
         avonturen in meer creatieve belevenissen. Hoe sluit de
         heropening van het PHK daar op aan?
2d.    Volgens het NRIT onderzoek vinden er steeds minder
         bootvakanties plaats. Hoe verhoudt dit gegeven zich tot het
         groot economisch belang van een bevaarbare PHK?
2e.    Welke kwaliteitsindicatoren biedt het PHK voor toervaart? (Dit
         ook in vergelijking met de landschapsvoorkeuren van
         recreanten, voorkeuren die volgens DLG niet aansluiten bij het
         landschap rond het PHK)
2f.     Waarom is het PHK pas opgenomen in de planvorming van
         het Friese Merenproject nadat een ander project is
         uitgevallen? (Zie ook het PMJP 2007 -2013 waarin gesproken
         wordt over 12 projecten en het PHK dus niet in is opgenomen)
2g.    Wat maakt het PHK meer dan een doorgangsgebied van het
         ene naar het andere kanaal?
2h.    Uit welke cijfers blijkt, dat de agrarische sector in de omgeving
         van het PHK afneemt? Loopt de agrarische sector ook risico’s
         bij de heropening + evt. spin off van het PHK?
2i.     In de top 10 van vrijetijdsactiviteiten komt de toervaart niet
         voor. Ook in het rijtje waterrecreatiedagtochten neemt varen
         met motorboot/jacht maar een bescheiden plaats in. Waarom
        zijn er dan geen of nauwelijks alternatieven voor andere
        economische activiteiten?
2j.    Op grond van welke getallen / berekeningen is ZKA
        uitgekomen op 14 FTE en indirect 5 FTE?
2k.    De extra bestedingen/omzet wordt berekend op circa € 2,25
        miljoen per jaar. Hoe komt men aan dit getal? Aangenomen
        wordt dat deze cijfers wel iets harder zijn dan de telefonische
        enquête?
2l.    Het kanaal grenst aan het Natura 2000 gebied Alde Feanen.
        Zijn de negatieve gevolgen van de vaarverbinding in beeld
        gebracht?
2m.  Valt er value for money te verwachten en zo ja, hoeveel zullen
        de baten (gerelateerd aan de daartoe noodzakelijke
        maatregelen (investeringen, jaarlijkse exploitatie en
        onderhoud) voor blijven bij de investeringssom?
2n.   In het ZKA-rapport zijn de 'stakeholders' benoemd. Ik neem
        aan dat zij, gezien de grote economische waarde die een
        bevaarbaar PHK voor hen heeft, wel bereid zijn om mee te
        betalen aan de heropening. Zijn alle koepelorganisaties en
        lokale ondernemers ook benaderd met deze
        investeringsvraag? Zo nee, waarom niet?

3. Het ZKA-rapport is getoetst. Wat is de uitkomst van deze toetsing en wilt u ons van de samenvatting van deze toetsing deelgenoot maken?
3a. Kunt u een “garantie –verklaring” afgeven dat na monitoring in
      2020 het Polderhoofdkanaal niet alsnog wordt gesloten als blijkt,
      dat het varen met boten schadelijke gevolgen heeft de natuur?
      Zo nee, wat is daarvan de motivering? 

TOELICHTING

De 2e Voortgangsrapportage van het Polderhoofdkanaal is op 21 september 2010 behandeld in de commissie Romte. In tegenstelling tot de 1e Voortgangsrapportage, dat in de raad van 5 juli 2010 is besproken. De fractie van OpsterLanders heeft in de commissievergadering een serie vragen gesteld. De beantwoording van deze vragen door de wethouder en Dhr. Brokke vinden wij onvoldoende en daarom herhalen wij ze opnieuw via schriftelijke vragen.

Uit de 2e Voortgangsrapportage blijkt onder meer, dat bij het ministerie van LNV een herhaald verzoek is ingediend om een ontheffing te verlenen op grond van de Flora en Faunawet. Bijlage A2 bevat het rapport van ZKA-consultants met argumentatie met dwingende redenen van groot openbaar belang. De commissie moest het echter doen met een beperkte samenvatting. Naar aanleiding van een artikel in de Friese media over het rapport heeft OpsterLanders het volledige rapport opgevraagd bij B&W. Het ZKA-rapport werd echter enkele uren voor de commissievergadering via email verstuurd naar de raadsleden. Het rapport kwam hierdoor voor veel commissieleden van Romte te laat om het te kunnen betrekken bij de behandeling. Wethouder Jonkman heeft tijdens de commissievergadering aangegeven, dat fracties schriftelijke vragen kunnen indienen over de Voortgangsrapportage.
Dit is onze tweede reden om hierover schriftelijke vragen te stellen.

Ten slotte is er ook een derde reden voor OpsterLanders om schriftelijke vragen te stellen. In dezelfde publicatie in de media wordt gesproken, dat er geen alternatieven zijn voor het Polderhoofdkanaal. Blijkbaar moet om die reden het project Polderhoofdkanaal doorgang vinden. Inmiddels blijkt uit een mail die ook wij hebben ontvangen van een inwoner uit onze gemeente, dat een professioneel bureau bereid is een alternatief te ontwikkelen: een verkenning. Wij vinden dat deze verkenning (die omstreeks week 48 van 2010 wordt gepubliceerd) bij de discussie in de raad over het al dan niet doorzetten van het project Polderhoofdkanaal moet worden betrokken, zodat de raad een gedegen oordeel kan vormen. Het gaat in deze kwestie per slot van rekening om veel geld van de belastingbetalers.

 

Titel

naar bovenPhotography by
Irma Leenman.
Design by
Taeke Eringa.