Polderhoofdkanaal.nl

April 2011

Geen tegemoetkoming in juridische kosten

In afwijking van het voorstel van projectleider Brokke krijgen de bewoners aan het Polderhoofdkanaal geen tegemoetkoming in de juridische kosten. Uitleg hierover hebben de bewoners niet gekregen, maar het motief hiervoor zou het gelijkheidsbeginsel zijn. Dit beginsel zegt dat de overheid gelijke gevallen op gelijke wijze moet behandelen. De Commissie Hermans zegt dat de heropening qua omvang en complexiteit een uniek project is voor de gemeente Opsterland. Het is onwaarschijnlijk, dat het vaker voorgekomen is dat er binnen 1 project wel 9 keer een juridische procedure is verloren door diezelfde overheid. Daarom lijkt het de bewoners erg moeilijk voor Opsterland om gelijke gevallen aan te wijzen! In de ogen van de bewoners vrijwaart gemeente Opsterland zichzelf daarmee onterecht voor de aansprakelijkheid voor onrechtmatig overheidshandelen en maakt het College van B&W zich wel heel gemakkelijk van de aanbeveling van de Commissie Hermans af.

 

Bij wet is de overheid aansprakelijk voor de schade, die burgers lijden t.g.v. onrechtmatige overheidsdaden. Al negen keer werd een besluit van de gemeente Opsterland, eindverantwoordelijke in het PHK-project, vernietigd in een bestuursrechtelijke procedure. De onrechtmatigheid is daarmee aangetoond. Tegen de achtergrond van de rechtspraak is het gerechtvaardigd om de schade die het gevolg is van onrechtmatig overheidshandelen voor rekening van de gemeenschap te laten komen en niet voor rekening van de gedupeerde burgers.

 

Juist bij professionele bestuursorganen mogen redelijkerwijs hoge eisen aan de kwaliteit van besluitvorming worden verwacht. Bij Gemeente Opsterland is die kwaliteit zwaar onder de maat, stelt ook de commissie Hermans. In het procesverloop om tot het heropenen van het Polderhoofdkanaal te komen, werd ronduit gefaald. Fouten in de projectuitvoering, besluitvorming, aansturing, onvoldoende betrokkenheid van de gemeenteraad, een koffer vol flaters in het risico-, financiële- en omgevingsmanagement hebben geleid tot onrechtmatig en onzorgvuldig overheidshandelen.

 

“Vanuit de gemeenten Opsterland en Smallingerland zijn op politiek, bestuurlijk en ambtelijk niveau niet of nauwelijks pogingen ondernomen om in contact te treden met de bewoners om over hun bezwaren te spreken. De aandacht ging vooral uit naar de strikt formele (juridische) procedures”, concludeert Hermans. Een andere mogelijkheid om gehoord te worden was er voor de burgers niet. De schade voor de bewoners zou zich dan ook niet op een zodanige wijze hebben ontwikkeld, wanneer er geen sprake zou zijn van onrechtmatige overheidshandelingen. Het zou passen om juist alle kosten, die de belanghebbenden hebben gemaakt om in ernstige mate onzorgvuldig, in strijd met het recht genomen, besluiten heroverwogen te krijgen, volledig te vergoeden. Het komt de bewoners voor dat de bestuursorganen er anders, terzake van zeer verwijtbaar handelen, wel erg makkelijk vanaf komen.

 

Ook Hermans kent het gelijkheidsbeginsel. Toch zegt hij in zijn rapport: “Zorg voor een gelijk speelveld tussen partijen, door een tegemoetkoming te bieden in de juridische kosten. Maar het College van Opsterland wenst dat gelijke speelveld niet. Zij weten natuurlijk ook dat hun plannen gedurende het proces niet verbeterd zijn. De rechter vond eerder de onderbouwing van de dwingende redenen van groot openbaar belang onvoldoende. En ook nu kan de gemeente desgevraagd nog steeds geen antwoord verschaffen op de doelmatigheidsvraag. Als burger je goed recht halen wordt buitengewoon lastig als de tegenpartij in staat is om ongeremd de zaak dood te procederen. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel lijkt dan ook een kunstgreep. De bewoners vragen zich eveneens af hoe het zit met beginselen als zorgvuldigheid, behoorlijkheid, motivering, rechtszekerheid, fair-play, het gebod van onpartijdigheid, de gelijkheid voor openbare lasten of het vertrouwensbeginsel. Kijkend naar deze beginselen worden de bewoners, zonder dat zij schadevergoeding zouden krijgen, in onevenredige mate in hun belangen getroffen.

 

 

Titel

naar boven