Polderhoofdkanaal.nl

 

December 2013

Raad van State beslist over PHK


Nadat er al jarenlang door omwonenden om gevraagd is, moest gemeente Opsterland zich nu toch eindelijk verantwoorden; de Raad van State wilde de berekeningen zien, die ten grondslag liggen aan het door de gemeente geclaimde “groot communau tair belang”. Dit belang wordt vertegen woordigd door 67 fte’s, die zouden gaan ontstaan wanneer het kanaal weer opengesteld zou worden. Voor de Rechtbank Noord Nederland lukte het de gemeente al verschillende malen niet om het economisch be lang, die een ontheffing op de Flora- en Faunawet moet rechtvaardigen, aan te tonen. 


Het Ministerie van EZ blijft maar ontheffingen verlenen, nu al 3 in getal. Om nu eindelijk eens een einde te maken aan de voortdurende discussie is het goed dat de Raad van State zich zo verdiept in de materie. De berekeningen zijn aangeleverd door de gemeente en daarna hadden de omwonenden 4 weken de tijd om op de stukken te reageren. Zij deden i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen en advocatenkantoor Rotshuizen Geense een paar opmerkelijke constateringen.


Een van de meest opvallende feiten is dat ZKA in opdracht van de gemeente oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van niet gecontroleerde en ook niet controleerbare cijfers afkomstig uit de adhesiebetuigingen van “potentiële ondernemers”. Bij correct gebruik van het ZKA Impactmodel zijn de uitkomsten in lijn met die van Ecorys. Ecorys komt uit op 17,3 fte, waarvan 4,3 fte direct verbonden zijn aan de opening van het kanaal. Eerder vond de rechtbank echter ruim 40 fte’s al niet getuigen van een groot economisch belang.


Verder biedt het materiaal van de gemeente niets nieuws als toevoeging op de stukken, waarover omwonenden en de Raad van Staten ten tijde van de zitting van 15 oktober jl. beschikten. Nog steeds is niet duidelijk gemaakt wat het rekenmodel is en aldus wat de relatie is tussen de onderzoeksgegevens en de resultaten daarvan. 


Schokkend is dat in het hele politieke besluitvormingsproces de feitelijke informatie, het door Ecorys berekende effect (de zo belangrijke 4,3 fte), amper een rol heeft gespeeld. Het zo belangrijke ZKA-rapport, dat de onderbouwing vormt voor het miljoenenproject, is niet eens ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Een bedrijf als ZKA heeft naar onze mening veel verwarring gesticht door te schrijven naar de door de gemeente gewenste uitkomsten. Je vraagt je af, hoe dit allemaal mogelijk is.


Omdat de omwonenden de door hen aangeleverde stukken dermate duidelijk en helder vonden, hebben zij bij de Raad van State niet aangedrongen op een extra zitting. Ook de Raad van State zag naar aanleiding van de nieuwe stukken geen noodzaak om op 17 december ’13 nog een extra zitting te houden. Zij zal binnen 6 weken (alsdan uiterlijk 22 januari a.s.) uitspraak doen. 

Hieronder kunt de stukken lezen die door de omwonenden xijn ingediendSchriftelijke reactie

 

Bijlage 1 Reactie Rijks Universiteit Groningen

 

Bijlage 2 Opmerkingen bij brief AKD

 

Bijlage 3 Invoeren toeristen belasting

 

Bijlage 4 Opmerkingen bij Ecorys

 

Bijlage 5 Opmerkingen bij Grontmij

 

Bijlage 6 Kaart uit Impact model ZKA

   

Oktober 2013

Zelfs de natuur maakt een statement 

Geen boten door het Polderhoofdkanaal

 

Oktober 2013

Naar aanleiding van het Hoger beroep van de gemeente Opsterland inzake het Polderhoofdkanaal heeft de Raad van State besloten om de zaak te heropenen. Dit houdt in dat de gemeente nu 4 weken de tijd krijgt om de berekeningen en de modellen aangaande de werkgelegenheid cijfers bij de Raad van State in te leveren. Die berekeningen konden ten tijde van de zitting niet overhandigd worden. De tegenstanders krijgen daarna 4 weken de tijd om hier op te reageren waarna er weer een zitting gepland gaat worden. Deze berekeningen zijn al door meerdere partijen opgevraagd maar de gemeente heeft ze nooit willen overhandigen.

 

Hoger beroep

Januari 2013

De gemeente Opsterland en het ministerie van EL&I gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden die op 17 december 2012 de bezwaarmakers voor de tiende keer in het gelijk stelde in deze al jaren durende juridische strijd rond het Polderhoofdkanaal. Zij denken over voldoende argumenten te beschikken om de rechters in hoger beroep van hun gelijk te overtuigen. En verwijzen in de media keer op keer naar het grote draagvlak. De tegenstanders van dit project hebben hun twijfels bij dit grote draagvlak aangezien er bij een enquête in 2003 ook al met de uitslagen is gesjoemeld (wat is toegegeven door de overheden en in gespreks verslagen is vastgelegd) Bij een enquête in de Woudklank in Augustus 2011 was 55% tegen heropening van het Polderhoofdkanaal en 45% voor heropening. En recent bij een Webpeilling over de maand januari op de site van de oppositie partij Opsterlanders kwam naar voren dat van de 599 stemmers er 535 stemmen voor het stoppen met het project zijn, 52 stemmers willen doorgaan en 12 stemmers hebben geen mening. Dit betekent dat 89% wil stoppen en dus geen hoger beroep wil

 

                                                

 

Titel

naar bovenPhotography by
Irma Leenman.
Design by
Taeke Eringa.
Maak jouw eigen website met JouwWeb