Polderhoofdkanaal.nl

2007

Op 13 februari (2007) bracht de provincie het rapport in de openbaarheid. Een vergelijking tussen de oorspronkelijke en de openbare versie laat zien dat er op tientallen plaatsen zinnen zijn weggesneden. Zelfs hele alinea’s zijn verdwenen. En telkens gaat het dan om tekstdelen waarin wordt gesproken over belangrijke natuurwaarden.

Het oorspronkelijke rapport is dus in opdracht van de Provincie fors aangepast, mogelijk met het doel de natuurwaarden wat minder groot te laten lijken.

 Uit bovenstaande blijkt wel dat het de overheden er alles aangelegen is om de heropening er door te drukken en de subsidies veilig te stellen. De door de omwonenden ingebrachte bezwaarschriften en zienswijzen worden hierdoor ook achteloos en respectloos terzijde geschoven. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden die bij de heropening plaatsvinden is een ontheffing nodig van het ministerie van LNV. De ontheffing laat op zich wachten en dit komt doordat dit project binnen het ministerie van LNV de beoordeling van de ontheffingsaanvraag niet plaatsgevonden  heeft door de afdeling die dit normaliter voor haar rekening neemt. Door het predikaat ‘politiek gevoelig’ – voor het eerst verleend sinds het van kracht worden van de Flora- en faunawet – is de zaak op hoog niveau binnen het ministerie afgehandeld, waarbij wederom de bestuurlijke druk vanuit de initiatiefnemende overheden het eindresultaat heeft bepaald. De belangen van flora en fauna konden kennelijk niet opwegen tegen bestuurlijke en maatschappelijke druk, waaronder LNV besloten heeft de ontheffing te moeten afgeven.

De werkzaamheden moeten europees worden aanbesteed zodat meerdere bedrijven een eerlijke kans maken om het werk binnen te kunnen halen. Het werk wordt dan gegund aan de combinatie Oosterhof-Holman en Knol. Opmerkelijk is dan wel dat op de website van Oosterhof-Holman staat dat “vanaf de start van het project direct duidelijk was dat er heel veel werkzaamheden in korte tijd moeten worden uitgevoerd. Reden waarom de combinatie al ruim voor de gunning (d.d. juni 2007) was gestart met voorbereidingen, waaronder een deel van de inkoop en het regelen van de onderaannemers”.Werkplannen, V&G plannen, een deel van de inkoop en onderaannemers was al geregeld en lag gereed voor uitvoering. De aanbestedingskalender geeft als datum van gunning aan: 12 juli 2007. Wellicht mag uit bovenstaande geconcludeerd worden, dat Oosterhof-Holman al zeker was van de gunning van de opdracht. Aanwonenden vragen zich dan ook af of de overige aannemers een eerlijke kans hebben gekregen om de opdracht te verwerven.

In september 2007 wordt door het ministerie van LNV ontheffing verleent voor de Flora- en Faunawet. en de werkzaamheden worden opgestart. De bezwaarmakers zijn nog steeds niet overtuigd van het nut van heropening en vinden dat er geen dwingende redenen van groot openbaar belang zijn aangetoond om de zwaar beschermde natuur voor op te offeren en stappen samen met de Fryske Feriening foar Fjildbiology naar de rechter Op 17 oktober schorst de voorzieningenrechter de ontheffing omdat ook hij van mening is dat er geen dwingende redenen van groot openbaar belang zijn aangetoond. Het werk moet worden stilgelegd

De gemaakte kosten in 2007 bedragen € 469.346,04

 

Titel

naar boven