Welkom op de site van het Polderhoofdkanaal

Laatste nieuws Juli 2019

De bruggen en sluizen in het Polderhoofdkanaal zijn zo vaak in storing, dat veel boottoeristen het kanaal liever mijden. Het aantal boten loopt dan ook nog steeds terug, vorig jaar met liefst een derde ten opzichte van 2017 en dit aantal is slechts 23% van de beoogde 5500 boten waar men bij de openstelling van het kanaal nog vanuit ging.

Zowel in Nij Beets als De Veenhoop zijn dit jaar geregeld storingen aan de bruggen en sluizen. In Nij Beets is dat eigenlijk al sinds 2015 het geval, boottoeristen horen van elkaar over de vele storingen bij de brug en de Zuidersluis, en dat sommigen daarom besluiten voor alle zekerheid het Polderhoofdkanaal te mijden. De bediening gaat door tot een uur of vijf. ,,Sommige mensen denken: na 16.00 uur kom ik hier misschien niet meer weg als er een storing is. 

 

                             Voorwoord

Het Polderhoofdkanaal heeft een uniek karakter met belangrijke natuurwaarden. De rust en de stilte zijn er bijna sereen voor hen, die er oog voor hebben. Gemeente Opsterland en Smallingerland zien de natuurwaarden en het belang van het stiltegebied niet. Voor een kleine doelgroep wordt meer dan 16 miljoen euro uitgegeven, zodat deze 'happy few' met hun bootje door het kanaal kunnen raggen. De juistheid van de argumenten om het kanaal te heropenen raken kant noch wal, maar om de juistheid van die argumenten gaat het allang niet meer. Buiten de aanwonenden en de Fryske Feriening foar Fjildbiology is er geen partij, die vecht voor het behoud van de zwaar beschermde natuur van het Polderhoofdkanaal. Geen partij durft het lef te tonen om terug te komen op foute beslissingen en aannames.

Via deze website is te lezen, wat er allemaal fout ging bij de pogingen om het Polderhoofdkanaal weer open te stellen voor de pleziervaart. De oorzaken van het mislukken van deze plannen zijn kortom: 

Falende, respectloze en miljoenen verspillende overheden.

- In de omgang en communicatie met bezwaarmakers hebben de overheden hopeloos gefaald.

- Overheden die respectloos omgaan met mens en (zwaar beschermde) natuur.

- Subsidiegedreven overheden, die miljoenen verspillen door niet of nauwelijks onderzoek te doen naar die (zwaar beschermde) natuur en hun plannen nauwelijks toetsen aan bestaande wetgeving.

De onderbouwing van deze uitgangspunten zijn ruimschoots op deze site te vinden!

 

Het Polderhoofdkanaal is een waterweg in de gemeenten Smallingerland en Opsterland, in de provincie Friesland. Dit kanaal is in de jaren zestig van de vorige eeuw afgesloten voor de scheepvaart Het kanaal loopt van De Veenhoop met een scherpe hoek naar Nij Beets en  verder richting de Nije Feart, bij Ulesprong.

De gemeenten Smallingerland en Opsterland, en de provincie Friesland willen het kanaal, ondanks de aanwezigheid van zeer vele, zeer zeldzame en zeer zwaar beschermde planten en dieren zoals bijvoorbeeld de gestreepte waterroofkever, weer openstellen voor de pleziervaart en starten, zonder voldoende onderzoek naar die zwaar beschermde natuur te doen, met de werkzaamheden. Maar na bezwaren van de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF)  en omwonenden zijn de werkzaamheden aan het kanaal op last van de rechtbank in Leeuwarden in 2007 stilgelegd.

 

Titel

naar bovenPhotography by
Irma Leenman.
Design by
Taeke Eringa.