Polderhoofdkanaal.nl

Maart 2010

Met het rapport van de commissie Hermans nog vers in het geheugen en de toezegging van B&W om alle aanbevelingen over te nemen, worden de tegenstanders opnieuw geconfronteerd met opruiende uitspraken. Ditmaal in een column in de plaatselijke dorpskrant, de onder een pseudoniem schrijvende auteur stelt:

"Alle Opsterlandse partijen zijn voor kanaal heropening. Tegenstanders van de heropening kunnen maar beter verkassen naar de negorijen van Smallingerland, de gemeente die graag meelift op de centen en ambities van een ander."

Dit alles wordt geschreven in een krantje wat onder leiding van een “hoofdredacteur” staat die ook nog eens lijsttrekker is van een van de grote Opsterlanse partijen. Zonder de steun van deze partij zou het onderzoek van Hermans nooit hebben plaats gevonden. Een van de aanbevelingen van dit onderzoek is de verstandhoudingen tussen voor en tegenstanders te verbeteren. Het is dan ook vreemd dat onder leiding van iemand, die er zelf voor gezorgd heeft dat dit onderzoek er komt, er zulke uitspraken in een krant komen. Op deze manier draag je zeker niet bij aan een goede verstandhouding.

Naar aanleiding van bovenstaande uitspraken stelt het CBP aan beide gemeenten de volgende vragen

Tegen de achtergrond van de conclusies van het rapport van de onderzoekscommissie o.l.v. Loek Hermans heeft het CBP een aantal vragen aan de leden van uw College en gemeenteraad:

  • Vindt u dat dergelijke teksten bijdragen tot een herstel van de verhoudingen tussen voor- en tegenstanders van de heropening van het Polderhoofdkanaal of het vergroten van het vertrouwen?
  • Vindt uw partij, dat de conclusies en aanbevelingen van de commissie Hermans t.a.v. de bewoners (en het CBP in het bijzonder) op een dergelijke wijze ten uitvoer moeten worden gebracht?
  • Vindt u, dat dit een positieve bijdrage levert aan de beeldvorming, die in de buitenwereld ontstaan is over het CBP en de reacties die dit in Nij Beets en De Veenhoop opgeroepen heeft?
  • Vindt u, dat dit ruimte biedt om gezamenlijk te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om uit de huidige impasse te komen?
  • Vindt u, dat er op een dergelijke wijze een gelijk speelveld tussen partijen kan ontstaan?


Het CBP geeft hiermee een signaal af in de hoop, dat u deze aangrijpt om uw betrokkenheid richting het CBP te vergroten door een actievere rol te gaan spelen in het herstellen van verstoorde verhoudingen. Uw antwoorden en uitnodiging tot dialoog zien wij met belangstelling tegemoet.

Een officiële reactie van Opsterland is er na 4 weken nog niet, wel hebben enkele politici persoonlijk gereageerd. Smallingerland zet de brief op verzoek van de FNP wel op de agenda van de commissie RIM. Het CBP kan op deze vergadering inspreken en maakt daar ook gebruik van. Hierna kunnen de raadsleden een reactie geven. Wat hier direct opvalt is dat verschillende raadsleden niet goed op de hoogte zijn van het PHK dossier en dat er niet goed geluisterd is naar wat de inspreker heeft verteld. Ook hier wordt door de meerderheid slechts met een half oor geluisterd naar wat een tegenstander van hun plannen te zeggen heeft. Gelukkig zijn er ook nog parijen die wel luisteren, FNP, Gemeentebelangen, SP en Groen links vinden dat Smallingerland in actie moet komen. Want, zeggen zij de gemeente heeft er aan bijgedragen dat de verhoudingen tussen voor en tegenstanders verstoord zijn geraakt Ook de commissie Hermans zegt in zijn rapport dat Opsterland en Smallingerland de bewoners maar beperkt serieus genomen hebben. Politiek, bestuurlijk en ambtelijk is er niet of nauwelijks contact gezocht, ook niet toen de bewoners dat graag wilden. Beide gemeenten onderkennen onvoldoende dat de gemoederen nog steeds verhit zijn en dat sprake is van negatieve invloeden op de onderlinge verhoudingen. De wethouder gaf in deze vergadering aan dat hij het rapport van de  commissie soms “anders leest”.

Titel

naar boven

Maak jouw eigen website met JouwWeb