Polderhoofdkanaal.nl

Communicatie

Slechte communicatie met, en onjuistheden in de richting van bezwaarmakers

Zolang er gesproken wordt over de heropening van het Polderhoofdkanaal, zolang zijn er ook al tegenargumenten te berde gebracht door bezwaarmakers. Deze zijn echter nooit serieus genomen. Sterker nog; de gemeenten en provincie hebben de aanwonenden nooit aangemerkt als belanghebbenden en zelfs via de rechter poogden zij de bezwaarmakers uit te sluiten als betrokken partij.

Feit is, dat in het hele traject rond de heropening de bewoners zeer mager geïnformeerd zijn en daarbij was de informatie bij tijden slordig en onjuist. Alternatieven en ingebrachte informatie van de bewoners zijn onder de tafel verdwenen. Dit geldt ook voor de nota Polderhoofdkanaal. Deze nota is ingediend door het actiecomité maar is, ondanks de toezeggingen gedaan in de gesprekken met mediator Jaap Jepma, nooit aan de orde geweest. Op donderdag 09 oktober 2008 is er een bestuurlijke reactie op de nota gevraagd bij GS en ook van dit college hebben de bewoners niets meer van vernomen. Ook met een enquête, die in 2003 onder bewoners is gehouden, is gesjoemeld. Gebleken is, dat de inbreng van de bewoners namens dertig gezinnen, formeel als één reactie is geteld. Het afzonderlijk tellen van de inbreng had recht gedaan aan de opvattingen van bewoners en een evenwichtiger beeld in de inspraak laten zien: die was dan vrijwel gelijkelijk verdeeld in voorstanders en mensen met bezwaren.

Naast de al genoemde zaken, wil het CBP nog een paar uitlichten:

In juli 2006 zijn er bijeenkomsten gepland in ’t Polderhûs te De Veenhoop. De bewoners vinden, dat er in de voorstellen onvoldoende rekening is gehouden met het milieu, de walbeschoeiing, overlast, het huidige woongerief, de aanrijroutes inclusief  het steile hellingpercentage en de aangereikte alternatieven zoals o.a. lage beweegbare bruggen. Door de overheden is toegezegd, dat er aangepaste tekeningen zouden komen en een vervolgafspraak gepland zou worden om genoemde zaken te bespreken. De bewoners werden in hun opvatting uiteindelijk geconfronteerd met een ongewijzigd plan, vertoond tijdens een algemene presentatie in het Polderhûs. De toegezegde vervolgafspraak is er nooit geweest.

In de besluitenlijst van B&W – week 2 – 2007 van de gemeente Smallingerland staat het volgende gemeld:

Omtrent vervanging en situering is overleg met de naast betrokkenen gevoerd, met de direct betrokkenen is rechtstreeks contact geweest; een inspraakrondje kan daarom achterwege blijven.”

Dit is echter onjuist! De bewoners aan het Polderhoofdkanaal hebben de bruggen nodig als ontsluiting van hun woningen en voor de uitvoering van hun bedrijf. Ze zijn dus de direct betrokkenen. Echter, met deze bewoners is slechts eenmaal rechtstreeks contact geweest. Er is geen vervolgafspraak gemaakt, terwijl dit wel was toegezegd door de ambtenaren van de gemeenten Opsterland en Smallingerland. De conclusie van B&W “een inspraakrondje kan daarom achterwege blijven”  was dan ook zeer onterecht.

Gedwongen door de raden en de gerechtelijke uitspraken van september 2007 en januari 2008, worden de bewoners door de bestuurders dan eindelijk uitgenodigd voor een gesprek, dat op 19 maart 2008 plaatsvindt met de mediator. In dat gesprek is door de bewoners melding gemaakt van vervelende en bedreigende reacties, die zijn ontvangen naar aanleiding van een LC-publicatie op het internet. Gelet op de inhoud van de mails, is duidelijk dat die informatie alleen beschikbaar kan zijn bij zeer ingevoerde mensen, bijvoorbeeld ambtenaren. Het vermoeden is, dat er vanuit de overheid onzorgvuldig met informatie wordt omgegaan.

Verder geven de bewoners aan, dat allen die nu aan tafel zitten met elkaar een rol hebben in het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid in hun gemeenten. Vanuit dat perspectief is een zorgvuldig gesprek en proces belangrijk. Gerefereerd wordt aan een opmerking die door een ambtenaar van de juridische afdeling van de gemeente Smallingerland is gemaakt en die de bewoners in dat verband zeer ongepast vonden. De strekking van de opmerking was, dat de gemeente net zo lang zou procederen tot de bewoners geen geld meer zouden hebben en het niet meer zouden kunnen opbrengen om tegen de gemeente in te gaan.

De bezwaarmakers hadden het vermoeden, dat het gesprek mede gearrangeerd was om over eventuele herstelwerkzaamheden (na stillegging door de rechter) te kunnen spreken. En ja, deze vraag kwam ook aan bod met daaraan gekoppeld de opmerking dat, wanneer de bewoners hieraan zouden meewerken, zij zodoende wat goodwill konden kweken. Met een opmerking over deze ongepaste uitlating, hebben de bewoners deze vraag meegenomen ter overweging en hebben zij nadien een aantal wedervragen gesteld. Het antwoord van de gemeente hierop was een kort geding.

In de uit naam van dhr. Kuipers opgestelde brief van 12 juni 2008 met het kenmerk COM/HF informeert de gemeente Smallingerland de inwoners van De Veenhoop e.o. over het op handen zijnde kort geding om via de rechter medewerking af te dwingen ter opheffing van de stremmingen ter hoogte van de percelen Kanaeldyk 14 en 16. In de brief wordt aangegeven, dat er verschillende gesprekken zijn gevoerd met de bezwaarmakers. Deze gesprekken zouden niet tot het gewenste resultaat hebben geleid en in het overlegtraject zou het niet gelukt zijn om er met de bezwaarmakers uit te komen.

Tijdens de gezamenlijke gesprekken tussen de bezwaarmakers en de gemeenten is afgesproken dat “de overheden zullen zorgdragen voor een actieve informatievoorziening naar de belanghebbende bewoners”.  Ook is in die gesprekken benoemd dat “zorgvuldigheid en transparantie in het proces uitgangspunten moeten  zijn”.

Met die zorgvuldigheid en transparantie gaat het weer mis. Er is tenslotte door de gemeente Smallingerland nooit met de bezwaarmakers gesproken over de stremmingen in De Veenhoop en ook hebben de bezwaarmakers daarover geen correspondentie van de gemeente mogen ontvangen, terwijl dit in bovengenoemde brief wel wordt gesuggereerd. De bewoners hebben wethouder Kuiper in een mail van 16 juni 2008 gevraagd, welk doel de onjuiste berichtgeving diende. Ook is gevraagd naar data, waarop de gemeente naar hun mening de stremmingen in de Kanaeldyk heeft besproken, welke brieven zij daarover heeft gestuurd naar de bezwaarmakers en over welk gesprekstraject er gesproken is. Deze vragen konden niet beantwoord worden, omdat er met de bewoners alleen gesproken is over de stremmingen in Opsterland, er geen brieven door gemeente Smallingerland zijn gestuurd en er eveneens geen gesprekstraject met gemeente Smallingerland heeft plaatsgevonden.

In het tweede gesprek op 9 april 2008 wordt, zoals hierboven reeds aangehaald, door de overheden toegezegd, dat zij zullen zorgdragen voor een actieve informatievoorziening naar de belanghebbende bewoners. Stukken die openbaar zijn zullen op het zelfde moment aan de bewoners worden aangeboden als aan de raadsleden. Ook aan deze afspraak hebben de overheden zich niet gehouden.

 

 

Titel

naar bovenPhotography by
Irma Leenman.
Design by
Taeke Eringa.