Polderhoofdkanaal.nl

Subsidies ?

Uit het volgende mag duidelijk worden dat de focus gericht was op het binnenhalen van subsidies, hetgeen naar de mening van de aanwonenden een zorgvuldige afweging van belangen in de weg heeft gestaan:

3.1 De subsidies bieden nu een unieke kans.

De kosten van het project worden geraamd op €8.650.000,-- (excl. btw). €8.450.000,-- voor het plan + €200.000,-- voor aanlegvoorzieningen. Voor projecten binnen het Friese Meren Project is het gebruikelijk dat twee derde van de kosten wordt gefinancierd door de Provinsje en SNN via het beschikbaar stellen van een Kompas-subsidie. Deze Kompas-bijdrage met daaraan gekoppeld de co-financiering van de Provinsje kan verleend worden mits het project binnen een bepaalde termijn kan worden afgerond en een ander project op de “Kompas-lijst” van de Provinsje Fryslân afvalt. Op basis van de eerst genoemde voorwaarde is nu het moment aangebroken dat de gemeente Smallingerland en onze gemeente duidelijkheid moeten geven of zij wel/niet bereid zijn een financiële bijdrage te verstrekken. Komt die duidelijkheid er niet dan is het zeker dat in het kader van de Kompas-middelen niet meer gerekend hoeft te worden op een financiële bijdrage van die kant. Het project is dan (voorlopig) van de baan.

In het raadsvoorstel van 31 oktober 2006 van de gemeente Opsterland het volgende:

Tevens brengen wij u op de hoogte van laatste de stand van zaken op subsidiegebied. De definitieve besluiten daarover moeten nog vallen. Liever hadden wij op een later moment een voorstel aan u voorgelegd waarin alle toezeggingen ook “hard” zijn. Maar wachten op de definitieve besluiten zou inhouden dat wij pas in februari 2007 een voorstel aan u zouden voorleggen. Daarmee verliezen we te veel kostbare tijd voor de verdere uitwerking en realisering van het project. Immers de subsidietermijn dwingt ons om voor 1 juli 2008 de werken op te leveren.

Op de website van Oosterhof-Holman (http://www.oosterhof-holman.nl/nieuws/398/uitstel-werkzaamheden-polderhoofdkanaal) staat dat “vanaf de start van het project direct duidelijk was dat er heel veel werkzaamheden in korte tijd moeten worden uitgevoerd. Reden waarom de combinatie al ruim voor de gunning (d.d. juni 2007) was gestart met voorbereidingen, waaronder een deel van de inkoop en het regelen van de onderaannemers”.

Werkplannen, V&G plannen, een deel van de inkoop en onderaannemers was al geregeld en lag gereed voor uitvoering. De aanbestedingskalender geeft als datum van gunning aan: 12 juli 2007. Wellicht mag uit bovenstaande geconcludeerd worden, dat Oosterhof-Holman al zeker was van de gunning van de opdracht. Aanwonenden vragen zich dan ook af of overige aannemers een eerlijke kans hebben gekregen om de opdracht te verwerven.

Op de website van Provincie Fryslân werd in juli al aangekondigd, dat de ontheffing van de Ff-wet een feit was en derhalve na de bouwvak gestart kon worden met de werkzaamheden in en rond het Polderhoofdkanaal. Deze ontheffing is pas 20 september 2007 toegekend en daarmee werd wederom onjuiste informatie verstrekt.

Werkzaamheden starten na de bouwvak; Heropening Polderhoofdkanaal een feit

donderdag, 12 juli 2007

Het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gaat voor de heropening van het Polderhoofdkanaal ontheffing verlenen op de flora- en faunawet. Hierdoor is de heropening van het Polderhoofdkanaal een feit geworden. De werkzaamheden die nodig zijn voor de heropening van het kanaal starten direct na de bouwvak. Het werk wordt uitgevoerd door een aannemerscombinatie van Oosterhof Holman uit Harlingen en Knol uit Akkrum.

Uit alle aangehaalde zaken mag duidelijk zijn, dat er grote haast was bij de realisering van het project. Met slechts de focus op het behalen van de subsidie-deadlines heeft de gemeente zich naar de mening van de bezwaarmakers niet gehouden aan de Algemene wet bestuursrecht, met name de artikelen 3.2 en 3.4 Awb.

Titel

naar bovenPhotography by
Irma Leenman.
Design by
Taeke Eringa.
Maak jouw eigen website met JouwWeb